Labe Arena

1.1 Long-term Athlete Development (LTAD)

LTAD vychází z přesvědčení, že zdraví, fyzická kondice, vhodný životní styl, ale i zisk medailí na vrcholných světových soutěžích (nejen mládežnických, ale především seniorských) je u mladých sportovců produktem efektivně fungujícího dlouhodobého systému sportovní přípravy. Do tohoto systému zahrnujeme všechny činnosti, které si kladou za hlavní cíl zvýšení fyzické kondice, rozvoj psychiky, dosažení dobré sportovní výkonnosti, či úspěšnou účast v soutěžích.

Koncepce LTAD vystihuje optimální průchod jednotlivými fázemi sportovního a životního vývoje. Sportovec, který se rozhodne věnovat veslování, začíná zpravidla s tréninkem párových disciplín mezi 11. až 16. rokem života. Od dorosteneckého věku se pak může věnovat i disciplínám nepárovým. Předchozí věkové kategorie jsou podobné pro všechny sportovce a měly by dát pevné základy pro specifičtější tréninky.

Dlouhodobý rozvoj sportovce je postaven na základě fyzického, mentálního, emocionálního a kognitivního rozvoje dětí a dospívajících. Každá etapa sportovní přípravy (v konečném důsledku lze hovořit i o životních etapách) odkazuje na rozdílný přístup a zaměření ke sportovci a jeho celkovému rozvoji. Dlouhodobý rozvoj se odráží od kvality každodenních fyzických aktivit ve škole a běžné denní činnosti a rovněž od zájmových a rekreačních forem sportu až po zařazení do elitních sportovních center. S rostoucím věkem mladého sportovce se do popředí dostává odborně vedený sportovní trénink. Do kategorie organizovaný sport patří jak trénink hlavního sportovního zaměření – v našem případě veslování, tak i organizované doplňkové sporty a aktivity.

Pro rozvoj sportovního talentu dítěte je nezbytná podpora rodiny a samozřejmě také spontánní pohybová aktivita případně hodiny tělesné výchovy ve škole. Zmíněné aspekty rozvoje talentu však v současné době mnohdy selhávají. Rodiče jsou často „zaneprázdněni“ natolik, že účast na sportovní přípravě dětí nejsou ochotni absolvovat a spontánní pohybové aktivity mají dnešní děti v průměru nedostatek. A i role sportovních klubů – zejména v kategorii žactva - se změnila, dnes často nahrazují dřívější přirozené neorganizované aktivity dětí.

Špičkových sportovních výsledků lze dosáhnout ve většině případů pouze za předpokladu, že kvalitní základy byly položeny již v dětském věku. Mějte proto na paměti, že tréninkový proces od dítěte – začátečníka až po reprezentanta je jednotným, dlouhodobým procesem. Z tohoto důvodu je třeba pracovat zejména s mladými závodníky velmi systematicky. Přípravu rozčleňujeme do jednotlivých věkových kategorií a etap. Sousedící etapy se vzájemně mohou prolínat.

Při plánování sportovní přípravy a následného porovnávání sportovců je nutné obezřetně pracovat s informacemi ohledně aktuální výkonnosti. Posuzování výkonnosti dle kalendářního věku může být zavádějící. Pokud porovnáváme děti narozené ve stejném roce, budou s největší pravděpodobností úspěšnější a výkonnější děti narozené v prvním kvartálu daného roku oproti dětem narozeným na konci roku. Postupným vývojem od dítěte do dospělosti se tyto rozdíly vyrovnávají a v dospělosti lze posuzovat sportovce mnohem spravedlivěji dle roku narození.

Kvalitní sportovní rozvoj jedince, kterému se věnuje i tato metodika, stojí na třech pilířích, kterými jsou 1) fyzická gramotnost, 2) schopnost zůstat a být aktivní po celý život a 3) umět vynikat (být excelentní v dané pohybové činnosti) a to v souladu s koncepcí LTAD.

S věkem se mění úroveň schopností sportovce. Tréninky, soutěže a zotavovací (regenerační) programy by měly být plánovány v souladu s aktuální úrovní rozvoje schopností daného jedince, nejenom dle kalendářního věku. Totéž platí i o rozdílném přístupu k dívkám a chlapcům. Odlišností v tréninku dětí a mládeže je mnoho a jsou různé v jednotlivých etapách, proto jim bude věnována pozornost konkrétně v rámci každé etapy.

Dlouhodobý vývoj sportovce má dle koncepce LTAD sedm základních etap (viz obrázek):


 


Základní etapy sportovní přípravy, LTAD: