Labe Arena

2.1 Osobnost trenéra a důvěra

Můžete si být jisti tím, že váš přístup k tréninku i k dětem samotným hraje pro život mladých sportovců naprosto zásadní roli. Ať už chcete nebo ne, jste pro svoje svěřence vzorem, od kterého se mnohé učí. Je na vás se rozhodnout, jakým vzorem chcete být, resp. co chcete, aby se od vás učili.

Jako trenéři hrajete stěžejní roli utváření osobnosti mladého sportovce. Nejen vrcholoví sportovci velmi často vzpomínají na své trenéry, kteří je v průběhu kariéry významně ovlivnili – ať už negativně nebo pozitivně. Proto by si trenéři měli uvědomovat, co svěřencům předávají do života, resp. snažit se to vědomě řídit. Napomůže vám k tomu odpovídat si na otázky jako např. „Jaký chci být pro svoje svěřence vzor?“ a „Co vlastně chci, aby se ode mě mí svěřenci naučili?“.

Trenér, zdroj: Pixabay

Trenér je rozhodujícím činitelem celého tréninkového procesu. Jakým způsobem budete s mladými sportovci jednat a pracovat, ovlivňuje jejich celkový vztah k pohybu a sportu na celý život. Snažte se proto tréninku dát pozitivní náplň, předkládat dosažitelné cíle, něco svěřence naučit a pokud možno zprostředkovat radostné prožitky z tréninků i ze závodů.

Poznej sám sebe

Pokud se zamyslíme nad tím, jaký hlavní a často také jediný nástroj máme k dispozici v trenérské profesi, vztazích či volném čase, tak dospějeme k závěru, že to je naše vlastní osobnost. Tu můžeme popsat jako soubor vlastností – schopností, dovedností, znalostí hodnot a zkušeností, ale také vědomých a nevědomých vzorců. Nic více, ale také nic méně. K tomu, abychom mohli naše osobnostní předpoklady efektivně rozvíjet a využívat ve sportu, v soukromém i v profesním životě, je důležité mít o své vlastní osobnosti alespoň základní představu, umět ji poznávat a dokázat na sebe nahlížet z pozice pozorovatele. Měli bychom znát své zdroje, silné a slabé stránky, způsoby jak posilovat svoje přednosti a eliminovat slabiny. Je důležité si uvědomit, že toto platí nejen pro naše svěřence, ale především pro trenéry samotné.

Užitečným pomocníkem vám k tomu bude sebereflexe, popsaná v kapitole 4.


Postarejte se o atmosféru důvěry. Důvěra je jednou z bazálních potřeb člověka a bezprostředně souvisí s naší připraveností sdílet svůj život s dalšími lidskými bytostmi. Tak jako v jiných oblastech i ve sportu platí, že důvěra zásadně ovlivňuje efektivitu práce. Obecně platí, že vyšší důvěra = kratší čas a menší pomyslné náklady na dosažení cíle (nebo opačně - čím nižší je důvěra, tím vyšší jsou pomyslné náklady a delší čas na realizaci cíle) [Viz kniha Stephena M.R. Coveyho "Důvěra, jediná věc, která dokáže změnit vše"] 

Důvěru nemůžete dlouhodobě předstírat. Bývá vzájemná – neočekávejte, že vám svěřenci budou věřit, když vy jim věřit nebudete. Značná část zodpovědnosti za atmosféru důvěry je na vaší straně (především u mladších věkových kategoriích – minimálně po starší žáky) – můžeme ji sami cíleně budovat. K rozvinutí důvěry v kolektivu vám může posloužit i řada her. [Viz Metodické listy č. 10, 11,12]. A také zamyšlení se nad otázkami: „Budím důvěru? Šířím kolem sebe pocit důvěry?“ nebo „Jakými opatřeními mohu pomoci zajistit důvěru v tréninkové skupině?“.  

Důvěra je základ funkčního vztahu

- Důvěře napomáhá dodržování určitých zásad chování, mezi které patří: mluvit zpříma, projevovat respekt, jednat transparentně, zdokonalovat se, postavit se realitě čelem, vyjasnit očekávání, naslouchat, dodržovat závazky a poskytovat důvěru ostatním.

- Důvěru podlamuje znevažování, zlehčování.

- Důvěře napomáhá odpovědné nakládání se závazky/sliby. Daný závazek/slib je potřeba vždy splnit. Proto si vždy dopředu dobře rozmyslete, co slibujete. Pokud přesto svůj slib nedodržíte, řekněte to včas (dřív, než na to upozorní svěřenec) a navrhněte řešení.

- Důvěrné informace musí zůstat důvěrné. Trenér nesmí připustit, aby se výroky sportovce pronesené v důvěrném rozhovoru mezi čtyřma očima, dostaly do kolektivu.