Labe Arena

2.5 Zohledňujme vývojové období sportovce

Přestože se každý člověk vyvíjí jedinečně, platí některé obecné zákonitosti. Tréninkové a výkonnostní možnosti a limity jsou úzce provázány se změnami ve stavbě kostí, nabývání svalové hmoty, nervovou soustavou a vnitřních orgánů. Dospívání charakterizuje intenzivní růst, nerovnoměrný vývoj orgánů a jejich funkcí, psychické změny či dozrávání kognitivních funkcí a motoriky.

V tréninku proto zohledňujte zvláštnosti organismu sportovce v dětském nebo mládežnickém věku. Mějte na paměti úroveň jejich biologického, psychického, sociálního i emocionálního vývoje. V opačném případě se výrazně zvyšuje riziko přetrénování či poškození sportovce a jeho podpůrně-pohybového aparátu (více viz červená kostka).


S rostoucím věkem lze postupně zvyšovat jak velikosti tréninkového a soutěžního zatížení, tak míru jeho specifičnosti (viz kapitola 3.1 Tělesná příprava ve veslování). Z hlediska fyzického rozvoje je důležité přizpůsobit tréninkové zatížení růstovým trendům, vývoji kostry a specifikům odpovědí na tréninkové podněty – trénovatelnosti. U nejmladších kategorií (elévové, přípravka) zohledňujte vysokou unavitelnost centrální nervové soustavy – CNS. U žákovských kategorií, zejména v období puberty, a u dorostenců jednejte uvážlivě – vývoj každého dítěte je značně individuální. Samotný kalendářní věk, odvozený z data narození, není vhodným kritériem při plánování sportovní přípravy mladých. Je potřeba zohlednit především biologický věk (biological age) dítěte – přistupovat k nim v tréninku v rámci věkové kategorie individuálně. Biologický věk značí, jaké vývojové úrovně skutečně organismus dosáhl. Biologický rozdíl mezi dětmi v jednom ročníku může být i 4 roky! Vnější projevy pozdně dospívajících dětí obvykle zahrnují útlejší, nižší postavu a opožděné objevení se druhotných pohlavních znaků a nástupu puberty. Naopak akcelerovaní jedinci mývají větší a aktuální fyzický fond a dříve se objevující znaky puberty. Časem se však tyto rozdíly ve vývoji srovnají.


Praktický příklad - biologický věk a veslování

Pavlovi je dvanáct let. Na první pohled je vyšší a výrazně robustnější než jeho veslaři – vrstevníci. Díky svému fyzickému fondu ve veslování snadno prosazuje, exceluje nejen na trénincích, ale i na závodech. Trenéři mu věnují značnou pozornost. Dá se však očekávat, že s tím, jak budou jeho vrstevníci dozrávat, svou přednost pramenící ze současné fyzické konstituce postupně ztratí. Je také dost dobře možné, že si Pavel navykne využívat této své „výhody“. V důsledku se tak nebude dostatečně rozvíjet v ostatních schopnostech a dovednostech, které jsou pro prosazení se ve veslování klíčové. Ostatní závodníci se mohou o to více zdokonalovat např. v technice. Poté, co se nejpozději po skončení puberty vývoj všech dětí srovná, Pavel začne výkonnostně zaostávat.