Labe Arena

2.9 V tréninkovém procesu dbejte na maximální všestrannost

Rozvoj všestrannosti navazuje jak na sokolství, tak na tradiční olympijskou myšlenku. Doporučujeme dodržovat principy všestrannosti v rámci všech etap sportovní přípravy (zejména do dorostu!). Pod pojmem všestrannost si můžeme představit dvě odlišné věci:

1. Harmonický tělesný, a psychický duševní rozvoj. Sportovec prohlubuje nejen tělesnou zdatnost, techniku, taktiku, ale seznamuje se také teoretickými poznatky v oblasti fyziologie, hygieny, zdravovědy, teorie sportovního tréninku atd. Dochází k osobnostnímu rozvoji a získávání zkušeností a znalostí. Právě samostatné propojování těchto poznatků s tréninkem umožňuje odpovídající sportovní růst.

2. Pod všestranností však rozumíme také systematické a promyšlené používání tréninkových prostředků (co nejpestřejší), metod nácviku (co možná nejvíce různorodých, převážně zahrnujících hru v různé podobě) i organizačních forem (např. v terénu, na řece, v tělocvičně, posilovně, ve dvojících, skupinách, individuálně). Všestrannost je potřeba budovat především u nižších věkových kategorií (přípravka až starší žáci). Veslaři tak získávají základní pohybové dovednosti, které:

  1. Napomáhají jak úspěšnému zapojení se do sportovních aktivit v raném věku, tak i dalšímu sportovnímu růstu.
  2. Fungují jako „stavební kameny“ pro budoucí, specificky konkrétnější pohybové činnosti spojené s veslováním [12], [13]
  3. S osvojováním si základních pohybových dovedností bývají u dětí spojené kladné emoční zážitky a pocity zábavnosti. Dosavadní výzkum pak jasně naznačuje, že jedinci si snaží udržet své sportovní aktivity, pokud je vnímají pozitivně, jsou pro ně zábavné a umožňují jim dosahovat úspěchu. [14]

Veďte proto mladé veslaře k osvojení pohybů i z jiných sportovních odvětví. Ideální pro veslování se jeví například cvičení na nářadí, lehká atletika, plavání, cyklistika, posilování, bruslení, turistika. Vhodný je běh na lyžích, který je komplexní, a který vede k posilování svalových skupin dolních i horních končetin, rozvoji koordinace, rovnováhy i vytrvalosti. Oproti tomu například sjezdování na lyžích či snowboarding rozvíjí jiné vlastnosti potřebné pro veslování, jako je rychlost reakce, obratnost, rychlost řešení nepředvídaných situací atd.

K rozvoji jednotlivých pohybových dovedností používáme především těch prostředků, které umožňují rychlejší rozvoj potřebných vlastností, než je tomu ve veslování. Nebojte se rozmanitosti. Vytváříme tak různorodé pohybové vzorce a tím předpoklady pro zvládnutí větší palety pohybů. Sportovec si snadněji osvojí technicky náročnější prvky v budoucnosti.

Zároveň pokud se např. v mládí naučí basketbal nebo fotbal, je možno se v pozdějším věku použít této hry jako tréninkového prostředku. Stejně je výhodné naučit děti základní gymnastické prvky, které později často využíváme při rozvoji obratnosti a rychlosti. Velký potenciál v sobě skrývají různé pohybové hry, kterými lze trénink obohatit od přípravky až po juniory. Čím bohatší škálu pohybů svěřence naučíme, tím více možností budeme mít v tréninku v pozdějším věku.

Rozmanitý, všestranný trénink vzbuzuje emoce. Jejich prožívání vede k vyšší tréninkové intenzitě, snazšímu překonání únavy, k větší radosti z pohybu a tím k menší (nulové) psychické únavě. Využívejme tedy prvky zážitkové pedagogiky.

Všestrannost je proto základem pro efektivní tréninkové působení a dosahování vynikajících (excelentních) sportovních výkonů.  Rozvoj všestrannosti by měl být primárně situován před období dospívání a začátek růstového spurtu (obvykle starší žáci). Rozvoj všestrannosti je následně celoživotním procesem. Fyzicky gramotní sportovci umí předvést širokou škálu základních pohybových ale i sportovních dovedností. Pohybují se v různých prostředích (v terénu, venku i uvnitř budov; ve vzduchu; na vodě; na sněhu a ledu) jistě, a pokud je to třeba, tak řeší sportovní situace kreativně.  Obecně lze říci, že trenéři všech sportovních odvětví, včetně veslování, by měli již od útlého dětství klást důraz na co nejširší základy všestrannosti a nesnažit se předčasně specializovat a přizpůsobovat trénink konkrétní disciplíně.