Labe Arena

3.6 Stanovujeme cíle

„Jakou podobu mají cíle, které chci dosáhnout ve veslování?“

 „Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli.“ 

Zig Ziglar, americký spisovatel


Cíle jsou budoucí výsledky, kterých se svěřenci snaží dosáhnout. Ukazují směr. Určují, do čeho bude sportovec vkládat energii. Jsou milníky, na základě kterých posuzujeme úspěšnost snažení. Důležité však je, jaká je kvalita těchto cílů (tedy, jaké tyto cíle jsou) a jakým způsobem je stanovujeme. U sportovce tak rozlišujeme několik základních cílových orientací:

  1. Sportovec posuzuje svůj výkon na základě srovnávání se s vlastním výkonem v minulosti oproti principu porovnávání se s výkonem druhých. Například veslař se po závodech může zaměřit na to, jestli je výsledek je lepší než minule nebo na to, jestli dosáhl lepšího času než soupeř.
  2. Sportovec se orientuje na výsledek nebo proces (viz pasáž 3.3 „Prožíváme úspěch a neúspěch).
  3. Sportovec se zaměřuje na rozvíjení svých schopností/naučení se něčeho nového nebo splnění úkolů či dosažení daného dílčího cíle. To se projevuje například, když se mladý sportovec chce na tréninku naučit něčemu novému, nebo se jej zúčastnit pouze proto, aby rodiče byli spokojeni.
  4. U sportovce se projevuje spíše tendence dosáhnout úspěchu či snaha vyhnout se neúspěchu. Lidé, kteří mají nízkou úroveň motivace, totiž volí buď velmi snadné úkoly, nebo naopak velmi obtížné úkoly. Lehké úkoly si stanovují proto, aby zažívali alespoň nějaký pocit úspěchu. Naopak, příliš náročné úkoly plní z důvodu, aby si sobě i okolí odůvodnili své případné selhání. Ani první, ani druhé nevyžaduje vysokou vynaloženou aktivitu. Oproti tomu lidé s vysokou úrovní motivace mají tendenci volit středně obtížné úkoly. Ty pro ně, díky své náročnosti, ovšem na druhou stranu i splnitelnosti, představují výzvu.
  5. Sportovec se chce před okolím jevit jako schopný oproti tomu, že má vnitřní potřebu se zdokonalovat a výkonnostně růst – orientaci na učení. Rozdíl lze dokumentovat na výběru závodů. Například veslař si může vybírat závody, na kterých se téměř jistě dobře umístí, nebo se bude účastnit takových, na kterých se bude potýkat se sobě rovnými či lepšími. Ti nad ním sice mnohdy vyhrají, ale veslař získává cenné zkušenosti.


Obecně lze říci, že pro rozvoj sportovního výkonu jsou výhodnější cíle, které jsou:

  1. založené na srovnávání se sám se sebou,
  2. zaměřené na proces,
  3. spojené s potřebou naučit se novému,
  4.  obtížné, ale je možné v nich dosáhnout úspěchu,
  5. orientované na výkonnostní růst.

Všechny tyto cíle jsou spojené spíše s důrazem na vnitřní motivaci. To ale neznamená, že jejich protipól není motivační.

Zapojte svěřence do stanovování cílů

Mějme také na paměti, že cíle svěřence do značné míry spoluurčuje trenér, u mladších dětí (minimálně po mladší žáky) ideálně ve spolupráci s rodičem. Samozřejmě, že v dětství je podíl dítěte na stanoveném cíli menší, než např. u juniorských kategorií, přesto i děti v přípravce jsou částečně schopné si některé cíle stanovovat. Jednak tak svěřence usměrňujeme, a současně jej učíme si je samostatně stanovovat. Vedeme ho tak k odpovědnosti za plnění nejen veslařských, ale nepřímo i životních cílů.

Cíle je efektivní stanovovat s těmi, pro které jsou určeny.


Chytré cíle

Asi nejznámější technikou pro stanovování cílů je metoda SMART(ER), neboli chytré cíle. Každé písmenko představuje jednu vlastnost, kterou by cíle měly mít. Metodu ukážeme na příkladu špičkového veslaře (v závorkách).

- Specifické – sportovec musí vědět, co konkrétně je cílem (kvalifikování veslaře  na olympiádu.

- Měřitelný – sportovec musí poznat, jestli cíle dosáhl či ne (veslař dosáhl chtěného umístění, posunul se v hodnotách VO2max apod.).

- Ambiciózní a akceptovaný (Agreed) – cíl musí obsahovat pro přiměřenou výzvu, která bude svěřence bavit a která pro něj bude dosažitelná. Současně není to jen cíl trenéra či rodičů, ale    pramení z vůle sportovce (je přáním veslaře dostat se na olympiádu).

- Realistický – cíl je dosažitelný (je ve veslařových možnostech, aby kvalifikační limit splnil).

- Termínovaný – je jasné, dokdy bude cíl splněn (veslař se chce kvalifikovat na olympiádu v roce 2024 a ne 2028, k tomu musí splnit několik dílčích, krátkodobějších cílů).

- Etický – cíl nepoškozuje sportovce a je v duchu fair-play (veslař nevyužije dopingových prostředků, či si jinak nebude poškozovat zdraví).

- Odměněný (Rewarded) – splnění cíle je spojeno s odměnou (veslař dostane medaili za to, že vyhrál závod. S úspěchem je spojený pocit zadostiučinění).