Labe Arena

4.2 Elévové (8-9)+; všestranně je rozvíjejte

Cíle období

Cílem této etapy je navázat na pohybové dovednosti získané během prvních let života a to tak, aby mladý sportovec získal jistotu a sebedůvěru v provádění základních pohybových úkolů. V této fázi se klade za cíl co nejvíce se věnovat rozvoji pohybové gramotnosti.


Charakteristika období

V této fázi jsou děti vývojově připravené naučit se a zvládnout všeobecné sportovní dovednosti a měly by být povzbuzovány k vyzkoušení širokého spektra sportů a fyzických aktivit. Tato fáze je také klíčové období pro rozvoj rychlosti a hbitosti (vč. obratnosti). Děti by měly být seznámeny s různými aktivitami spojenými s vodou, jako je šlapadlo, paddleboard, kanoe, plavání, potápění a pokud má klub vhodné speciální malé (!) lodě a vesla, mohou vyzkoušet i veslování. Vhodné je využít krátkodobých programů (v rámci letních soustředění, příměstských táborů) i neformálních aktivit. Těmito aktivitami si děti vytvoří základní dovednosti při manipulaci s loděmi a pohybu ve vodním prostředí. Specifické činnosti ve vodě podpoří jejich sebedůvěru ve vodním prostředí. Výjimečně lze dětem krátce představit cvičení na veslařském trenažeru, vždy ale cvičte s nejnižším možným odporem – viz popis v šedé kostce.

V tomto období dochází u dětí k velkým změnám fyzickým, psychickým i sociálním v rámci celkového fyziologického vývoje. Všechny vnitřní orgány plynule rostou a mění se přiměřeně s růstem tělesné výšky i hmotnosti. Kosti se ale vyvíjejí o něco pomaleji a dochází ke změně v držení těla, mění se poměry trupu a končetin. Nervové struktury sice ještě dozrávají, ale i tak je však možné se učit novým a složitějším pohybům. Děti se nové pohyby učí hlavně nápodobou.

Dětem a rodičům by se měla postupně vysvětlovat souvislost tréninku a pitného režimu, vhodné – adekvátní výživy, oblečení v zimě a v létě (ve všech tréninkových prostředích). Dále je nutné se zaměřovat na formu zábavného tréninku a podporovat vnímání vodních sportů jako součást zdravého a aktivního životního stylu.Trénink

Seznámení s veslováním by mělo pro elévy probíhat pouze v krátkodobých, sezónních programech nebo táborech. Na konci tohoto období lze zařadit seznámení s veslařskou technikou, nejlépe na trenažéru (viz šedá kostka). Děti by se měly účastnit nejrůznějších sportovních aktivit nebo pohybových aktivit pro rozvoj rychlosti, koordinace, rytmu, sportovních dovedností a obecné aerobní kondice.


Všestranná příprava – rozvoj pohybových schopností

V tomto období bychom měli rozvíjet všechny pohybové schopnosti. Variabilita podnětů by tak logicky měla být co možná nejvyšší. Vyvarovat bychom se měli zařazování stereotypních cvičení a koordinačně náročných cvičení. Děti neudrží příliš dlouho pozornost, je tedy vhodné několikrát za tréninkovou jednotku změnit pohybovou aktivitu. Žádoucí je v rámci jedné tréninkové jednotky zařadit cvičení rozvíjejí více pohybových schopností a dovedností (pohybové hry, opičí dráhy s muzikou, štafetové hry s dovednostními prvky, atp.).

 

Organizační formy

V tréninku popisované věkové kategorie dominuje hra, a to jak spontánní, tak řízená. Hry lze realizovat mnoha různými způsoby (s pomůckami či bez, různý počet družstev, časové úseky, muzika, atp.). Cílem trenéra by mělo být využití takových herních prostředků, které umožní zvítězit alespoň v některých hrách i sportovcům, kteří nepatří fyzicky nebo technicky mezi nejzdatnější (u kategorie elévů se již zdatnost diferencuje a z hlediska udržení dětí u sportu je důležité zapojení všech). Jako příklad mohou posloužit hry s tzv. „faktorem štěsteny“, u kterých o vítězném jedinci nebo družstvu nerozhoduje pouze fyzická připravenost, ale i štěstí (například štafetové běžecké závody týmů, kde sportovec po uběhnutí vytyčené vzdálenosti hodí hrací kostkou určité číslo, které si kapitán týmu pamatuje, načež vybíhá na další úsek druhý běžec, jež po doběhu opět hází kostkou, takto se běžci z týmu postupně i několikrát prostřídají, dokud součet čísel naházených po sobě běžícími členy štafety nedosáhne například minimálního čísla 30).


Účast na soutěžích

Závody mají v tomto věku spíše charakter zábavy a seznámení se se systémem. Děti se mohou zúčastňovat některých srovnávacích soutěží – nutno ovšem zdůraznit, že bez tlaku na výsledek. Vyloženě kontraproduktivní je přílišná angažovanost a tlak rodičů na úspěch a ambiciózní trenér.