Labe Arena

4.6 Junioři (17–18 let); naučte je brilantní techniku v závodním tempu a ať ukážkou, co v nich je

V juniorech dochází k prodloužení závodní tratě na 2000m s čímž ještě více vystupuje do popředí potřeba rovnoměrného zvládnutí výkonu a udržení konstantní rychlosti ve střední části trati (od 300 m po startu do 1300 m po startu). Zde se již jedná o výkon s širokým vytrvalostním základem (cca 6 až 10 minut). V juniorech rozvíjíme silovou vytrvalost, sílu a dovednosti k úspěšnému zvládnutí délky tratě 2 000 m v maximálním tempu a rychlosti.

V této věkové kategorii je třeba využít základů získaných v předchozích obdobích k jízdě ve vysokých frekvencích a rychlostech. Současný trend špičkového závodního veslování je zaměřený na zvýšení frekvence záběrů, oproti doposud používaným frekvencím. V juniorské kategorii je tak klíčové dosažení maximální frekvence záběrů a maximální rychlosti. Zásadní tak je precizní zvládnutí techniky, vysoký stupeň rozvoje koordinačních schopností a rytmu, což bylo hlavním cílem v předchozích kategoriích.

Postupně přecházíme od všestrannosti ke specializaci, přípravu zaměřujeme na hlavní disciplínu, zvyšujeme podíl speciálních tréninkových prostředků. Dochází také k růstu objemu zatížení. U kategorie juniorů postupně zvyšujeme zatížení do té míry, aby se v závěru tohoto období dostalo na úroveň dospělých. Technika veslování v tomto období musí být stabilizovaná a koordinačně zvládnutá, bez závažnějších chyb.

Technika v provedení cviků se vylepšuje a postupně se dostává na úroveň dospělé, „absolutní“ techniky. Pohyby charakterizuje určitá ekonomičnost a „lehkost“ provedení.Trénink

Celkový počet tréninkových jednotek by měl být 6-12 za týden, cca 50% je již zaměřena na veslování. Tréninky se řídí dle naplánovaného ročního tréninkového cyklu, který má nejčastěji dva vrcholy. Vybírejte maximálně dvě soutěže jako ty vrcholné. Další soutěže použijte, abyste doplnili trénink a získali informace o aktuální výkonnosti pro další plánování a přípravu sportovce na vrcholné soutěže. V tréninku klademe důraz na stimulaci specifické vytrvalosti, síly a rychlosti pro trať dlouhou 2000 metrů. V návaznosti na předchozí etapy se zaměřujeme také na trénink anaerobní vytrvalosti (laktátové). V tréninku je kladen důraz frekvenci záběru a rychlost lodi (vyhodnocujeme oba dva tyto parametry). Tomuto může být přizpůsobena skladba tréninku i mimo vodu – např. posilovna (přítrhy na lavičce – tzv. čisté ruce – v předepsané frekvenci na předepsaný čas/počet opakování atp.).


Speciální příprava

Cílem speciální přípravy je zajištění maximální rychlosti lodi a záběru při zachování stabilní techniky. Zaměřuje se na trénink veslařsky-specifické vytrvalosti, síly, rychlosti a dovedností pro trať 2 000 m. Zvyšování intenzity zatížení předpokládá základy vybudované v předchozích kategoriích a postupně přechází až na úroveň zatěžování dospělých. Systematicky začínáme v tomto období trénovat anaerobní vytrvalost, která se stává běžnou součástí tréninku.

Pro rozvoj speciální síly je nutné zařadit jako běžnou součást tréninkového plánu trénink v posilovně s odpory (činky), přičemž je stále nutné dbát na správnou techniku prováděných cvičení.

Mladí veslaři by měli být kompetentní ve většině veslařských dovedností. Zvládání závodního i tréninkového zatížení se všemi jeho specifiky a náročnostmi je předpokladem pro bezproblémový přechod do seniorských kategorií.

 

Taktická příprava

Sportovci se učí jak technicky dobře zvládnout závod pod stresem a v únavě. Umějí se přizpůsobit většině vnějších podmínek, které mohou při závodě nastat. Trenér by měl se sportovcem pracovat na umění se koncentrovat, zvládnutí myšlenek, které probíhají sportovcům v hlavě během závodů, a jak se vyrovnat s psychickou a mentální stránkou závodění. I když je celá příprava zaměřena na závodění, není zaměřena striktně na dosahování pouze vítězství. Snažte se se sportovci analyzovat závody tak, aby to bylo pro sportovce poučné.

V taktické přípravě veďte závodníka ke spolurozhodování při stanovení cílů (závodník taktiku musí vzít za svou), kterých chce v závodě dosáhnout a způsobu jízdy při závodě.  V teoretické přípravě se zaměřujte na zvyšování úrovně vědomostí z oblasti teorie a metodiky tréninku. Zdůrazňujte význam tréninkových deníků. Nadále prohlubujte vědomosti o pravidlech veslování, směrnicích, soutěžním řádu. Spolupracujte se svěřenci na tvorbě tréninkových plánů.

Součástí taktické přípravy je dokonale zvládnuté plánování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cyklů přípravy, plánování závodů, plánování a evidence tréninků trenérem i závodníkem (např. stanovení rychlosti jízdy na lodi dle intenzity zatížení pro jednotlivé tréninkové jednotky, sledování rychlosti v návaznosti na frekvence záběru apod.), analýza a hodnocení efektivity tréninkových prostředků a výkonnostního progresu trenérem a konečně také pravidelné testování potenciálu, změn trénovanosti, zdravotního stavu a výkonnosti veslařů.Účast na závodech

Mladý sportovec se účastní ve větší míře závodů, u kterých by měla být prvořadou snahou především optimalizace výkonnosti. Postupně na důležitosti nabývá i potřebnost dobrého umístění. Charakter závodů již nemusí být jenom regionální a národní, ale i v menší míře mezinárodní.


Všestranná příprava

- Vytrvalost – rozvíjíme ji společně se silou v mírně zvýšené míře při porovnání s dalšími složkami. Prostředky a metody zůstávají podobné jako v předchozím období, více využíváme anaerobního intervalového tréninku, zejména při běhu, běhu na lyžích, plavání. Tréninkovým prostředkem rozvoje vytrvalosti jsou i nadále sportovní hry (např. ragby).

- Síla – rozvoji síly věnujeme nejvyšší pozornost. Kromě využití jiných tréninkových prostředků zařazujeme ve značné míře posilování s volnými odpory (činky, kettlebelly,…) Volné odpory a komplexní cviky výrazně preferujeme před cvičeními na strojích a izolovanými cviky. Důvodem je jednak významně vyšší transfer preferovaných prostředků do výkonnostního progresu, jednak také zdravotní benefity. Na základě jednotlivých tréninkových období ročního tréninkového cyklu rozvíjíme postupně silovou vytrvalost, hypertrofii, maximální sílu a specifickou silovou vytrvalost (předzávodní a závodní období). Pro systematický rozvoj síly je nutné zařadit 2 – 3 tréninkové jednotky týdně. Pro udržení silové výkonnosti (stabilizaci) volíme frekvenci 1 tréninkové jednotky týdně. Zbytkový (residuální) tréninkový efekt silových přírůstku není zdaleka tak dlouhý, aby vydržel po celé soutěžní období. Logicky tak musíme silové podněty stabilizačního charakteru zařazovat i v soutěžním období.

- Rychlost – objem cvičení zaměřených na rychlost je takový, aby se úroveň této složky nesnížila. Prostředky jsou uvedeny v předcházejícím období.

- Obratnost a kloubní pohyblivost – cvičení zařazujeme po celý rok se zaměřením na kompenzaci veslařského pohybu. Tato cvičení zařazujeme na začátek, a hlavně na konec tréninkové jednotky. Využíváme sportovních her.

 

Speciální příprava

V tomto obdobní je třeba v plném rozsahu zvládnout racionální techniku jízdy. Zaměřte se na odstranění případných nechtěných pohybů, pohybových zlozvyků. Zvyšujte složku absolutní i traťové rychlosti. V tomto období se prokáže úroveň dokonalého zvládnutí správné techniky zakořeněného v předcházejících obdobích.

- Speciální vytrvalost – Rozvíjíme pomocí dlouhých úseků nebo jízdou na kratších úsecích střídavou, případně intervalovou metodou.

- Speciální silová vytrvalost – Rozvíjíme intervalovým tréninkem s delším odpočinkem mezi jízdami.

- Speciální síla – Při rozvoji speciální síly uplatňujte některá speciální cvičení, např. jízdu s brzdou na vodě nebo jízdu s vyšší zátěží na trenažéru (do 60 sekund). Dále zařazujte trénink krátkých úseků jetých maximální rychlostí (souvisí s rozvojem speciální rychlosti).

-Speciální rychlost – Rozvíjejte jízdou na lodi formou krátkých úseků v šesti až dvaceti opakováních v sérii, ve 2–3 sériích s dlouhým intervalem aktivního odpočinku (2-5 min). Dalšími možnostmi jsou různé starty.

 

Obr.: Výchovné cíle – etapa specializovaného tréninku