Labe Arena

7.5 Výhody koučinku

Využitím metody koučinku dosáhneme efektivnějšího zapojení závodníků do tréninkového procesu, hlubšího uložení v paměti sportovce, přebírání odpovědnosti a kreativního způsobu myšlení. Ačkoliv ke stylu přikazování se trenéři nejčastěji obrací díky rychlé odezvy u svěřenců a snažšího splnění daného úkolu, z dlouhodobého pohledu je koučovací přístup efektivnější.

Nabízíme k zamyšlení sedm výhod koučinku ověřených ve sportovní praxi:

  1. Veslaři jsou odpovědnější a motivovanější

Koučování přirozeně a nenásilně pomáhá předávávat část zodpovědnosti na sportovce. Ti jsou pak motivovanější a odpovědnější nejen ke svému rozvoji, ale i ke kolektivu. Při koučování jsou totiž středobodem řešení samotní sportovci - oni musí nalézt správné řešení situace a podílejí se na vytvoření plánu. Vnější motivace ke splnění úkolu není tudíž až tak nutná, jelikož sportovci, kteří si sami nalezli řešení, mají obvykle silnější vnitřní motivaci ho dosáhnout.

  1. Rozvoj samostatnosti a kontroly

Koučování vede k tomu, že se veslaři stávají samostatnějšími, vyspělejšími, vzdělanějšími a vnitřně kontrolovanějšími sportovci. Sportovci si sami volí způsob řešení pro ně přirozenou a nejefektivnější cestou, což vede k získání vyšší sebekontroly při plnění situace a hlubšímu uložení myšlenkových procesů v paměti.

  1. Veslování více baví a naplňuje

Sportovci se podílejí na vytváření a plnění úkolů. Mají proto pocit uspokojení či radosti z jejich splnění. Vědomé naplňování vlastních úkolů a předsevzetí (tady těch, se kterými jsou vnitřně ztotožněni) je pro sportovce přirozeně více zábavné. Veslaři pak mají ze sportování větší radost a samotnou radostí se pak může stat i jejich dlouhodobý, sportovní a osobnostní růst“.

  1. Veslaři se naučí učit se

Veslaři se prostřednictvím výsledků koučinku rozvijí nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Rozvíjí se schopnost učení se v proměnlivých podmínkách tréninku a závodů. I prohraný závod či jiný neúspěch je příležitost k učení (čemuž lze napomoci např. položením otázky: “Teď máš 2 dobré možnosti – buď se z toho můžeš zhroutit, litovat se, atp. anebo se z toho můžeš něco naučit.”). Metoda koučinku rozvijí potenciál sportovců, zvyšuje se nepřímo i jejich uplatnění v běžném životě. Veslaři se stávají tvořivější, kreativnější, což jim pomáhá zvládat náročnou veslařskou přípravu.

  1. Veslaři se orientují na řešení úkolu a né na překážky spojené s tím

Orientování se na zvládání výzev a splnění úkolů a nikoliv na překážky má zásadní vliv na zdravé myšlenkové pochody a ukládání složitějších procesů myšlení v mozku. Pro dlouhodobý rozvoj osobnosti sportovce je podstatné, aby jeho mind set byl nastavený do polohy tvůrce, který je připraven zvládat výzvy a související překážky překonávat a nikoliv do polohy oběti, které se dějí příkoří a jsou před ní stavěny překážky.

  1. Závodníci se učí překonávat sami sebe

Veslaři se učí překonávat sami sebe, jsou odvážnější. Chtějí zlepšit svůj výkon a schopnosti. Snáze odstraní bariéry pro podání špičkového výkonu a ztratí zábrany a starch.

  1. Veslaři si sami zpacifikují sportovce narušující trénink

Veslaři sami cítí zodpovědnost za vlastní přípravu a uvedomují si roli posádky na lodi či tréninkového týmu. Sami vytvářejí řešení situací, a proto narušitel/kverulant  neruší pouze trenéra, ale především samotné veslaře při plnění úkolů sportovní přípravy. Veslaři  tedy sami cítí potřebu zjednat si pořádek a zpacifikovat narušujícího jedince.