Labe Arena

Kompenzační cvičení v různých věkových obdobích

Pavlína Vaculíková


V následujícím textu charakterizujeme jednotlivé věkové kategorie ve veslování z pohledu tělesného a motorického vývoje. Příklady konkrétních kompenzačních cvičení jsou k nahlédnutí v kap. 8. a v metodických listech. Pro kategorie přípravka, elévové a mladší žáci jsou určeny především metodické listy 17 – 25. Pro kategorie starších žáků, dorostenců a juniorů listy 4 – 16. Trenéři různých věkových kategorií však mohou čerpat ze všech metodických listů s nutností přizpůsobení si daného cviku věkové a výkonnostní úrovni svých svěřenců. Metodické listy 1-3 jsou určeny k testování míry zkrácení svalů a správnosti provádění základních pohybových stereotypů. Toto testování doporučujeme provádět v pravidelných časových intervalech (cca 6 měsíců) a evidovat si jejich výsledky pro následné porovnání.