Labe Arena

Všestranný pohybový rozvoj

Ve věku 5 – 7 let dochází u dětí k vytváření základních předpokladů pro sport a děti si vytváří návyk pro pravidelnou docházku na trénink.  Naprosto klíčovým přístupem v tomto období je snaha o maximální všestrannost bez jakéhokoli podílu zvolené sportovní specializace – tedy i bez veslování. Rozvíjíme tak základní pohybové dovednosti spojené s lokomocí jako je běh, chůze, skákání, lezení, přeskoky apod., dovednosti jako jsou kopání, házení, trefování, chytání či pohyby spojené s rozvojem a udržováním rovnováhy – dopady, kotouly, úhyby apod. Detailní tabulku základních dovedností, které je v tomto věku nutné rozvíjet najdete v kapitole 1 v příslušné tabulce. Děti v tomto věkovém období neveslují, zcela výjimečně lze vyzkoušet jízdu na trenažeru při dodržení pravidel (viz šedá kostka).

Cílem tohoto období je také vytvářet kladný vztah k pohybu a sportu obecně. Základním prostředkem, v tomto období je hra (trénink musí být zábava). Děti není v tomto období potřeba k pohybu nijak zvlášť motivovat, vytvářet vztah, ale pomáhá například účast na sportovních akcích školky či školy nebo i v loděnici, pokud takové budete pořádat.

Všeobecné pohybové předpoklady se v tomto období utváří nejen v rámci organizovaných forem cvičení, ale také v rámci přirozených denních aktivit. Jsou jimi chůze do školky či školy, hra s dětmi na hřišti, procházky, hry a sportování s rodiči nebo pohybový režim, jaký mají děti ve školce či škole (tělesná výchova, aktivní přestávky apod.). Podporujte a motivujte rodiče, ať nevozí děti zbytečně do školky či školy autem. Zajímejte se o to, jaké možnosti být aktivní mají ve školce či škole, podněcujte v tomto rodiče a nabádejte je, ať dětem věnují dostatek prostoru k pohybu odpoledne venku či na hřišti. Z hlediska rozvoje pohybu je také důležité minimalizovat čas strávený u televize, tabletu či chytrého telefonu. Respektováním těchto doporučení totiž spoluutváříte pohybový základ, ze kterého budou děti čerpat celý život.