Labe Arena
Labe aréna

Labská akademie veslování

Číslo projektu: 100270029

Na půdě račického veslařského kanálu vznikl v druhé půlce roku 2016  Labská akademie veslování (LAV). Projekt, který je zaměřen na práci s dětmi a mládeží od 5 do 18-ti let vzniká ve spolupráci Saským veslařským svazem a oddílem veslování v Pirně. LAV se zaměří na rozvoj dovedností nejen dětí, ale zejména trenérů a pedagogických pracovníků a to netradičním propojením 4 navzájem provázaných oblastí - jak je naznačeno na následujícím schema:

Nová sportovní metodika

Při práci na nové metodice budeme sportovní prostředí vnímat jako neformální platformou pro (sebe)vzdělávání - u dětí i dospělých. Na projektové aktivity se budeme dívat z - na schematu uvedených - 4 úhlů pohledu a toho využijeme pro tvorbu nové unikátní metodiky pro práci s dětmi a mládeží. Nová metodika tak bude obsahovat vedle výše popsané oblasti:


Neformální role sportu ve výchově dětí a mládeže

Čas strávený u sportovních aktivit vnímáme mimo jiné také jako prostor, kde bychom rádi děti něco nového naučili. Příležitost něco děti naučit vidíme zejména ve 2 oblastech:

 1. ve výuce cizího jazyka, kde lze využít techniky vytvoření bilingvního prostředí při trénincích a dalších aktivitách. Tento model přístupu k výuce jazyka se s úspěchem praktikuje na některých soukromých školách a ve školním roce 2015/2016 byl například vyzkoušen i při trénincích některých oddílů v TJ KVS Štětí.

 2. v rozvoji osobnosti, kde tréninky poskytují vhodný prostor pro osvojení si základů sebereflexe, přebírání odpovědnosti, porozumění svým zdrojům a silným stránkám, vědomému učení se od druhých, zaujímání role, řešení složitých situací, atd. Zde budou zapojeny prvky koučovacího přístupu a vědomého učení se od druhých. Není bez zajímavosti, že koučing vznikl původně ve sportu a až odsud se následně rozšířil do byznysového prostředí. Dnes se ovšem paradoxně koučuje mnohem více ve firemním prostředí. V porovnání s ním lze dokonce konstatovat, že se dnes ve sportu koučuje minimálně - a spíše na vrcholové úrovni. Přitom potřebnost přiměřeného rozvoje osobnosti a práce sama se sebou je obecná - a právě neformální sportovní prostředí pro seberozvoj poskytuje ideální prostředí.


Všestranný pohybový rozvoj

Dá se konstatovat, že ve sportu dnes v zásadě chybí základní všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základních pohybových dovedností. Trenéři se bohužel často zaměřují výhradně na výkon, děti často přetěžují a předčasně děti specializují. V honbou za sportovním úspěchem dokonce někdy také vylučují a odrazují od sportu méně nadané či jinak hendikepované děti (méně šikovné, děti s nadváhou, ze slabších sociálních poměrů, apod.). To však není cesta, kterou  bychom se chtěli vydat a jak při oddílových aktivitách, tak při práci na nové metodice budeme klást důraz na všestranný pohybový rozvoj a také na vhodnou formu - aby jednotlivé aktivity byly pro děti atraktivní a zábavné (a obstály tak v konkurenci s dnešními civilizačními vymoženostmi).


Veslování

V rámci projektu bude rozvíjena zejména technika veslování (tj. jak správě / ne jak rychle se pohyb provádí) a učení specifických dovedností v závislosti na věku. A dále oblast dlouhodobého sledování sportovců a dlouhodobého vyhodnocování. To jsou oblasti, která jsou pojaty odlišně na obou stranách hranice (tj. v Čechách a v Německu) a je zde tedy velký prostor ke sdílení a vzájemnému obohacení.


Zdravotní pohled

S ohledem na poměrně časté rezervy ve zdravém vývoji dětí a mládeže (jako jsou ohnutá záda nebo nezpevněné vnitřní svalstvo) je čtvrtou klíčovou částí nové metodiky oblast zdravotní. Pro trenéry by měla přinést seznámení se základy fyzioterapie a mělo by dojít k vypracování série kompenzačních cviků. Obojí bude zároveň za pomoci fyzioterapeuta v praxi vyzkoušeno.V rámci projektu LAV tak vznikne společná česko-německá metodika, která poskytne odpovědi na uvedené aktuální otázky a stane se pro trenéry podkladem k jejich celoživotnímu vzdělávání. Významně zvýší kvalifikaci trenérů a zlepší kvalitu práce klubů s dětmi. Metodika bude zpracována dvojjazyčně - tak, aby dlouhodobě sloužila jako podklad pro trenéry na obou stranách hranice. Její využitelnost dalece přesáhne veslařské prostředí.

Tři cílové věkové skupiny

Projekt Labské akademie veslování se zaměřuje na různé věkové skupiny:

 1. 5 do 7 let, sport je vhodné provozovat převážně formou všestranně pojaté zábavné hry,

 2. 8-10 let, zlatý věk motoriky - je to věk nejvhodnější ke zvládnutí veškerých základních sportovních technik a je nejvhodnější k naučení správně provedeného (veslařského) pohybu. V tomto věku však ještě není obvyklé výkonnostně veslovat a pro naučení potřebných technických dovedností je třeba zvolit vhodné prostředky,

 3. 12 -18 let, kdy je vhodné dále prohlubovat již dříve naučené základní znalosti techniky veslování a postupně s přibývajícím věkem zařazovat trénink vytrvalosti.

Děti budou vedeny k všestrannosti, naučí se zvládnout všeobecné pohybové aktivity, které jsou základem pro všechny sporty a tím se zároveň vyloučí riziko předčasné specializace.


Pozn.: Předčasná specializace je bohužel rozšířeným fenoménem. U raně specializovaných sportovců se pozoruje strmější vzestup výkonnosti, vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji, avšak je to spojeno s omezeným stropem výkonnosti a rychlejším poklesem výkonnosti v pozdějším věku, dále s větším rizikem zdravotních komplikací a opuštění zájmu o sport.Role sportovní fakulty

Do projektu bude díky komplexnosti problematiky aktivně zapojena vybraná sportovní fakulta, která bude zajišťovat náledující odborná témata:

 1. Rozcvičení v tréninkové jednotce dětí

 2. Vybraný okruh kompenzačních cvičení

 3. Vybrané okruhy biomedicinské problematiky v tělesné výchově a sportu (tedy funkční diagnostika, první pomoc, výživa, doping, regenerace)

 4. Využití regeneračních technik

 5. Zdravotní aspekty TV a sportu (např. kompenzační cvičení, aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře)

 6. Drobné pohybové hry a soutěživá cvičení pro rozvoj pohybových schopností

 7. Pohybové hry pro děti ve věku I. a II. stupně ZŠ; Základy kolektivních sportovních her pro II. stupeň ZŠ

 8. Somatická diagnostika - hodnocení držení těla, diagnostika somatických ukazatelů

 9. atd.

Projekt "Labská akademie veslování" je realizován díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou

a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce".